MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Grammar शुद्ध-अशुद्ध-प्रकरणम् with Answers

निम्नलिखितवाक्येषु रेखाकितानाम् पदानाम् शुद्धपदं (✓) चिह्नन अंकयत्

Question 1.
भवान् कुत्र गच्छसि
(क) गच्छतः
(ख) गच्छति
(ग) गच्छथः
(घ) गच्छामि

Answer

Answer: (ख) गच्छति


Question 2.
वयम् रामायणं पठन्ति।
(क) आवाम्
(ख) यूयम्
(ग) ते
(घ) त्वम्

Answer

Answer: (ग) ते


Question 3.
पुस्तकालये चत्वारः छात्रः पठन्ति।
(क) छात्रा
(ख) छात्रे
(ग) छात्राः
(घ) छात्रः

Answer

Answer: (ग) छात्राः


Question 4.
ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति।
(क) ग्राम
(ख) ग्रामान्
(ग) ग्रामाः
(घ) ग्राम

Answer

Answer: (घ) ग्राम


Question 5.
अलं कोलाहलाय
(क) कोलाहलेन
(ख) कोलाहलः
(ग) कोलाहलं
(घ) कोलाहल

Answer

Answer: (क) कोलाहलेन


Question 6.
कृष्णस्य सह बलरामः अपि क्रीडति।
(क) कृष्णेन
(ख) कृष्णं
(ग) कृष्णाय
(घ) कृष्ण

Answer

Answer: (क) कृष्णेन


Question 7.
सरस्वती नमः।
(क) सरस्वती
(ख) सरस्वत्यै
(ग) सरस्वत्या
(घ) सरस्वत्याः

Answer

Answer: (ख) सरस्वत्यै


Question 8.
नृपः प्रजां धनं यच्छति।
(क) प्रजा
(ख) प्रजाय
(ग) प्रजाभ्यः
(घ) प्रजेभ्यः

Answer

Answer: (ग) प्रजाभ्यः


Question 9.
मूषकः विडालेन बिभेति।
(क) विडाल
(ख) विडालाय
(ग) विडालात्
(घ) विडालं

Answer

Answer: (ग) विडालात्


 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *