MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 13 अमृतं संस्कृतम् with Answers

Practicing the Class 7 Sanskrit Chapter 13 MCQ with Answers aids students to learn all the fundamental concepts and prepare effectively for the exams. MCQ of अमृतं संस्कृतम् Class 7 with Answers are prepared based on the latest exam pattern & CBSE guidelines.

Here are the links available online for Free Download of Class 7 Sanskrit अमृतं संस्कृतम् MCQ Multiple Choice Questions with Answers PDF.

Question 1.
का भाषा प्राचीनतमा?
(a) हिन्दीभाषा
(b) संस्कृतभाषा
(c) उडियाभाषा
(d) व्रजभाषा।

Answer

Answer: (b) संस्कृतभाषा


Question 2.
भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं केन संभवति?
(a) धनेन
(b) सैनिकेन
(c) वीरेण
(d) संस्कृतेन।

Answer

Answer: (d) संस्कृतेन।


Question 3.
चाणक्येन रचितं शास्त्रं किम्?
(a) अर्थशास्त्रम्
(b) व्याकरणशास्त्रम्
(c) दर्शनशास्त्रम्
(d) चिकित्साशास्त्रम्।

Answer

Answer: (a) अर्थशास्त्रम्


Question 4.
कस्य भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्?
(a) बाणभट्टस्य
(b) कालिदासस्य
(c) सुबन्धोः
(d) दण्डिनः।

Answer

Answer: (b) कालिदासस्य


Question 5.
शून्यस्य प्रतिपादनं क: अकरोत्?
(a) कालिदासः
(b) आर्यभट्टः
(c) बाणभट्टः
(d) भास्कराचार्यः

Answer

Answer: (d) भास्कराचार्यः


Question 6.
बह्वीनां भाषाणां जननी का मता?
(a) संस्कृतभाषा
(b) अंग्रेज़ीभाषा
(c) फ्रेंचभाषा
(d) व्रजभाषा।

Answer

Answer: (a) संस्कृतभाषा


Question 7.
चरकसुश्रुतयोः योगदानं कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति?
(a) गणिते
(b) चिकित्साशास्त्रे
(c) ज्योतिषशास्त्रे
(d) वेदान्ते।

Answer

Answer: (b) चिकित्साशास्त्रे


Question 8.
चाणक्यस्य प्रसिद्धा रचना का अस्ति?
(a) अर्थशास्त्रम्
(b) विष्णुपुराणम्
(c) पञ्चतन्त्रम्
(d) नीतिशतकम्।

Answer

Answer: (a) अर्थशास्त्रम्


Question 9.
‘सत्यमेव जयते’ इति सूक्तिः कुत्र प्रयुक्ता?
(a) भारतसर्वकारस्य राजचिहने
(b) दूरदर्शने
(c) जीवनबीमानिगमस्य चिह्न
(d) पत्रालये।

Answer

Answer: (a) भारतसर्वकारस्य राजचिहने


Question 10.
‘महापुरुषाणाम्’ पदे कः मूलशब्दः?
(a) महान्
(b) पुरुषः
(c) महान् पुरुषः
(d) महापुरुष।

Answer

Answer: (d) महापुरुष।


Question 11.
‘कथयन्ति’ पदे कः पुरुषः?
(a) प्रथमः
(b) द्वितीयः
(c) उत्तमः
(d) मध्यमः।

Answer

Answer: (a) प्रथमः


Question 12.
‘वाङ्मयम्’ पदस्य समानार्थकपदं किम् अस्ति?
(a) संगीतम्
(b) साहित्यम्
(c) संस्कृतम्
(d) वैदिकः।

Answer

Answer: (b) साहित्यम्


 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *